Allmänna villkor för advokatuppdrag

1. Tillämpningsområde

Förestående villkor ska äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, dennes biträden och den advokatbyrå där dessa verkar (i de följande gemensamt benämnda ”Advokatbyrån”), å den andra. Med klient avses den uppdragsgivare som lämnar ett uppdrag till Advokatbyrån. Med Advokatbyrån avses Advokatfirman Lindberg & Living AB och/eller dess anställda, beroende på sammanhanget. Alla uppdragsavtal ingås mellan Klienten och Advokatbyrån, inte med dess anställda.

2. Förhållandet till god advokatsed m m

Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

I anslutning till att uppdraget antas ska Advokatbyrån lämna uppgift om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som kommer att tillämpas. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bl a uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse. Antar Advokatbyrån uppdrag med författningsenlig ersättningsnorm (ex rättshjälp) eller med en ersättningsnorm från försäkringsgivare (rättsskydd) eller liknande, ska avtal om arvode enligt normen anses föreligga.

Arvode debiteras genom delfaktura, a conto faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån avgör vilken faktureringsrutin som i varje enskilt ärende ska tillämpas.

Advokatbyråns arvode uppgår till timkostnadsnormen för allmän rättshjälp, som för år 2018 är 1 699 kronor (inklusive moms). Ifrågavarande timkostnadsnorm höjs årligen. Debitering sker för allt arbete i ärendet såsom telefonkontakter, e-postkontakter, myndighetskontakter, upprättande av dokument, genomgång av handlingar m m. Utöver arvode kan det tillkomma debitering för kostnader och utlägg. Utlägg och kostnader debiteras med faktiskt belopp.

Klienten kan i vissa fall ha möjlighet att nyttja rättsskyddsförsäkring eller åtnjuta allmän rättshjälp. Trots detta kan klienten komma att bli skyldig att erlägga betalning för arvode eller kostnader som inte täcks av rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp. För det fall full betalning från försäkringsgivare (rättsskydd) eller liknande inte utbetalas av försäkringsgivare, åligger det Klienten att erlägga överskjutande belopp. När arvode eller kostnader täcks av rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp förekommer oftast en självrisk eller rättshjälpsavgift som Klienten ska betala löpande under uppdragets gång till Advokatbyrån.

Klienten kan i vissa fall få sina ombudskostnader ersatta av det försäkringsbolag som handlägger personskadan. Ombudskostnader gäller i så fall under den tid då skadereglering pågår och utom rätta (ej domstol). Advokatbyrån äger rätt att begära in förskott innan uppdraget påbörjas. Vidare äger Advokatbyrån rätt att begära in förskott löpande under uppdraget.

4. Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån, som omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara begränsat till 20.000.000 kronor.

5. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet är underkastat svensk rätt.

6. Tvister

Tvister med anledning av uppdragsavtalet ska avgöras av svensk domstol.

Vid tvist om arvode mellan Advokatbyrån och Klienten har Klienten möjlighet att få saken prövad av Advokatsamfundets konsumentvistnämnd. Information om Konsumentvistnämnden finns på advokatsamfundet.se.

7. Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtalets fullgörande eller rättslig förpliktelse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 10 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på􀀀 din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Lindberg & Living AB, org nr 556570-7378, Norra Vallgatan 66, 211 22 MALMÖ, 040 23 81 16, www.apartners.se. Kontakta oss på anders@apartners.se eller marie@apartners.se eller ovan adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

8. Penningtvättlagen

Advokater är ålagda att löpande övervaka pågående klientförbindelser efter att en riskbedömning har gjorts. Vidare är advokaten ålagd ett absolut förbud att meddela Klienten att granskning eller rapportering skett till berörd myndighet. En advokat är också skyldig att enligt advokatetiska regler genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Advokaten får då inte ange skälen för frånträdandet.